Przejdź do treści
Strona główna » Obiekty » Projekt kontraktu

Projekt kontraktu

Projekt do kontraktu dzierżawnego, 1802 r., Archiwum Państwowe w Białymstoku, Kamera Wony i Domen w Białymstoku, sygn. 2318, k. 207-225; Kontakt dzierżawy Białegostoku, 1 marca 1802 r., Tamże, k. 271-282.

W1802 roku Białystok zmienił właściciela – na mocy dzierżawy nadzór nad miastem przejęła Kamera Wojny i Domen Prus Nowowschodnich. Przygotowania do zawarcia umowy były wieloetapowe a negocjacje trudne.

W lutym 1802 r. władze pruskie przygotowały Projekt do kontraktu dzierżawnego Podlegał on dalszym pracom. Dalsze konsultacje doprowadziły do wydania Odmian w projekcie do kontraktu dzierżawnego, w końcu zaś doprowadzono do wydania 1 marca 1802 r. ostatecznego Kontraktu dzierżawnego. Został on przez Izabelę Branicką zaakceptowany oraz podpisany 1 kwietnia 1802 r. i miał obowiązywać od 1 czerwca 1803 r.

W kontrakcie dzierżawy białostocka Kamera zobowiązała się do opłacenia corocznych zobowiązań spoczywających na Izabeli Branickiej w wysokości 26 207 zł oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. W pkt. 14 przyjęto, że koszt rocznej dzierżawy wynosić powinien 42 000 zł (7 000 talarów) i powinien być wypłacony w dwóch równych ratach 1 czerwca oraz 1 grudnia.

Uzupełnieniami głównej umowy były mniejsze kontrakty dzierżawne, dotyczące okolicznych wsi Wysoki Stoczek z lat 1804–1807.

Dodatkowo 1 kwietnia 1802 roku podpisano kolejną umowę – pomiędzy spadkobiercami po hetmanie Branickim Potockimi a Kamera Wojny i Domen – dotyczącą sprzedaży Białegostoku i okolicznych folwarków za sumę 217 970 talarów.

Wraz ze zmianami prawnymi dokonano zmiany pieczęci miejskiej. Ogólny wizerunek pieczęci, tj. wspięty gryf w koronie zwrócony w lewo, z umieszczonymi z lewej strony inicjałami Izabeli Branickiej, nie zmienił się. Dotychczasowy napis na otoku w języku polskim: Pieczęć majestatowa miasta Białegostoku, został zastąpiony łacińskim sformułowaniem Sigillum Civit Bialostociensis Borus Orient Nova, co oznacza „Pieczęć miasta Białegostoku Nowych Prus Wschodnich”.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content